რეკლამა საიტზე

რეკლამა საიტზე

gasatishad dachiret

Close [X]

lokokinis- File in Best File Archive

Result for File lokokinis-s

საქართველოს ხმელეთის მოლუსკების მრავალფეროვნ - ილიას ... http://iliauni.edu.ge/uploads/other/13/13506.pdf Page 1. საქართველოს ხმელეთის მოლუსკების მრავალფეროვნება და. გეოგრაფიული განაწილება. ლევან მუმლაძე. სადისერტაციო ნაშრომი წარდგენილია ...
gancxadebebi sxeulis movlis saSualebebi - janmrTeloba, silamaze ... https://gancxadebebi.ge/ka/gancxadebebi/...aSualebebi--158%3Falp%3Dla gancxadebebi sxeulis movlis saSualebebi - janmrTeloba, silamaze - gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ...
arasrulyofili osteogenezi http://www.moh.gov.ge/uploads/guidelines...7cdc79b042b312c2208d6d2.pd Jun 8, 2017 ... osteogenezis dros Zvlovani lokokinis TandaTanobiT atrofiasac aqvs xolme adgili. II da III tipis arasrulyofili osteogenezisas smenis daqveiTebis ...
inglisuri ena http://elibrary.emis.ge/ge/download/index/148/134 38. lokokinis moZraobis msgavsad xeliT asos gamoxatva. 39. asoebis dajgufeba (mucliani, xaziani, fexiani ...). 40. sityvebis/winadadebebis dafidan gadwera ...
saliteraturo Jurnali http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/6095/1/2010-12.pdf kveTs, lokokinis mbrwyinav bilikebs, obobas qselSi gacrili sxivi. arSemdgari dialogi kunZulze. Tqven mgoni axseneT monmartri, don-martin! ase uadgilod da  ...
daviT defi dekembris Tilisma - David Dephy http://dephy.ge/proza/Dekembris%2520Tilisma.pdf lokokinis sveli gazlazvnis. mesmoda Citebis stvenac. sizmrad dabruneba mindoda da Seni moZebna, magram sicxade TavisTan meqaCeboda da bnediani ...

OPEN/CLOSE