რეკლამა საიტზე

რეკლამა საიტზე

gasatishad dachiret

Close [X]

lokokinis- File in Best File Archive

Result for File lokokinis-s

gancxadebebi sxeulis movlis saSualebebi - janmrTeloba, silamaze ... https://gancxadebebi.ge/ka/gancxadebebi/...aSualebebi--158%3Falp%3Dla gTavazobT siaxles: lokokinis Jeleian niRabs, romelic SegiZliaT gamoiyenoT ramodenimejer. rogorc cnobilia lokokinis Jele kvebavs da arbilebs kans, Seicavs  ...
Nomina anatomica | Nathela Mamporia - Academia.edu http://www.academia.edu/14432302/Nomina_anatomica ... Внутрияремный отросток Intrajugular process Canaliculus cochleae lokokinis milaki Каналец улитки Cochlear canaliculus Apertura externa canal. lokokinis ...
inglisuri ena http://elibrary.emis.ge/ge/download/index/148/134 38. lokokinis moZraobis msgavsad xeliT asos gamoxatva. 39. asoebis dajgufeba (mucliani, xaziani, fexiani ...). 40. sityvebis/winadadebebis dafidan gadwera ...
vikileqsi http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234...aturuli_Gazeti_2012_N88.pd SambebSi biliki lokokinis. im tyeSi maRali xeebi da qoxi dgas, didpapam rom damitova. isedac erTmaneTi xelebidan gvecleba, ar girCev amitomac... im mTazec ...
daviT defi dekembris Tilisma - David Dephy http://dephy.ge/proza/Dekembris%2520Tilisma.pdf lokokinis sveli gazlazvnis. mesmoda Citebis stvenac. sizmrad dabruneba mindoda da Seni moZebna, magram sicxade TavisTan meqaCeboda da bnediani ...

OPEN/CLOSE