რეკლამა საიტზე

რეკლამა საიტზე

gasatishad dachiret

Close [X]

lokokinis- File in Best File Archive

Result for File lokokinis-s

საქართველოს ხმელეთის მოლუსკების მრავალფეროვნება და ... http://iliauni.edu.ge/uploads/other/13/13506.pdf Page 1. საქართველოს ხმელეთის მოლუსკების მრავალფეროვნება და. გეოგრაფიული განაწილება. ლევან მუმლაძე. სადისერტაციო ნაშრომი წარდგენილია ...
gancxadebebi sxeulis movlis saSualebebi - janmrTeloba, silamaze ... https://gancxadebebi.ge/ka/gancxadebebi/...aSualebebi--158%3Falp%3Dla gancxadebebi sxeulis movlis saSualebebi - janmrTeloba, silamaze - gancxadebebi.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ...
inglisuri ena http://elibrary.emis.ge/ge/download/index/148/134 38. lokokinis moZraobis msgavsad xeliT asos gamoxatva. 39. asoebis dajgufeba (mucliani, xaziani, fexiani ...). 40. sityvebis/winadadebebis dafidan gadwera ...
Nomina anatomica | Nathela Mamporia - Academia.edu http://www.academia.edu/14432302/Nomina_anatomica ... Внутрияремный отросток Intrajugular process Canaliculus cochleae lokokinis milaki Каналец улитки Cochlear canaliculus Apertura externa canal. lokokinis ...
saliteraturo Jurnali http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/6095/1/2010-12.pdf kveTs, lokokinis mbrwyinav bilikebs, obobas qselSi gacrili sxivi. arSemdgari dialogi kunZulze. Tqven mgoni axseneT monmartri, don-martin! ase uadgilod da  ...
Dekembris Tilisma.pdf - David Dephy http://dephy.ge/proza/Dekembris%2520Tilisma.pdf lokokinis sveli gazlazvnis. mesmoda Citebis stvenac. sizmrad dabruneba mindoda da Seni moZebna, magram sicxade TavisTan meqaCeboda da bnediani ...

OPEN/CLOSE