რეკლამა საიტზე

რეკლამა საიტზე

gasatishad dachiret

Close [X]

lokokinis- File in Best File Archive

Result for File lokokinis-s

საქართველოს ხმელეთის მოლუსკების მრავალფეროვნება და ... http://iliauni.edu.ge/uploads/other/13/13506.pdf Page 1. საქართველოს ხმელეთის მოლუსკების მრავალფეროვნება და. გეოგრაფიული განაწილება. ლევან მუმლაძე. სადისერტაციო ნაშრომი წარდგენილია ...
gancxadebebi sxeulis movlis saSualebebi - janmrTeloba, silamaze ... https://gancxadebebi.ge/ka/gancxadebebi/...aSualebebi--158%3Falp%3Dla gTavazobT grandiozul saaRdgomo fasdaklebas da ganvadebas uaxlesi modelis mravalfunqciur epilaciis aparatebze ufaso SeswaviliTa da saCuqrebiT.
vikileqsi http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234...aturuli_Gazeti_2012_N88.pd SambebSi biliki lokokinis. im tyeSi maRali xeebi da qoxi dgas, didpapam rom damitova. isedac erTmaneTi xelebidan gvecleba, ar girCev amitomac... im mTazec ...
wlis adamianebi Cemi inspiracia http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234...CxeliChokoladi_2011_N67.pd bri lokokinis weliwadad iyo moxsenie- buli. bundovnad maxsovs, mandelStams uweria, rom lokokina adamianis evolu- ciis romeliRac etapis gansaxierebaa.
inglisuri ena http://elibrary.emis.ge/ge/download/index/148/134 38. lokokinis moZraobis msgavsad xeliT asos gamoxatva. 39. asoebis dajgufeba (mucliani, xaziani, fexiani ...). 40. sityvebis/winadadebebis dafidan gadwera ...
Dekembris Tilisma.pdf - David Dephy http://dephy.ge/proza/Dekembris%2520Tilisma.pdf lokokinis sveli gazlazvnis. mesmoda Citebis stvenac. sizmrad dabruneba mindoda da Seni moZebna, magram sicxade TavisTan meqaCeboda da bnediani ...

OPEN/CLOSE